Patronat medialny:

logo radio

zywiecki24 logo

 

    

stat4u

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
PTG „SOKÓŁ” w GMINIE CZERNICHÓW

             W dniu 21 kwietnia 2017 roku w siedzibie Towarzystwa odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków PTG „Sokół” w Gminie Czernichów. Zgodnie ze statutem jest to najwyższa władza Towarzystwa.

            Jak co roku Zarząd scharakteryzował działalność Towarzystwa w roku 2016. Skarbnik Małgorzata Pszczółka przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2016, a Sekretarz Barbara Kos omówiła sprawozdanie z działalności Towarzystwa w roku 2016. Zebrani przedyskutowali treść dokumentów.

            Zgodnie ze statutem Walne Zgromadzenie w głosowaniu przyjęło sprawozdania oraz uchwaliło absolutorium dla Zarządu za rok 2016, czyli skwitowanie działalności w poprzednim roku. Przyjęto również uchwałę w sprawie funduszu statutowego.

            Kolejną sprawą, którą zajęło się Walne Zgromadzenie, była rezygnacja druhny Barbary Kos z funkcji sekrzetarza. Zarząd podziękował druhnie Barbarze za jej wieloletnią (od reaktywacji w kwietniu 2003 roku) owocną i pełną poświęcenia pracę dla dobra naszego sokolego gniazda.

            Walne Zgromadzenia dokonało wyboru nowego sekretarza. Jednogłośnie wybrano na tę funkcję druhnę Joannę Brzezicką.

            Ostatnim punktem zebrania było wspólne oglądanie filmu z uroczystości 100 lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w roku 2014.