Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018

12 kwietnia 2019 r.

                       Doroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PTG „Sokół” w Gminie Czernichów odbyło się w siedzibie Towarzystwa w Międzybrodziu Bialskim. Jest to, zgodnie ze statutem, najwyższa władza organizacji.

            Zebranie otworzył druh prezes Piotr Harat i przywitał wszystkich zebranych. Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza. Na przewodniczącego wybrano Piotra Harata a na sekretarza Barbarę Kos. Następnie przyjęto porządek Zebrania.

            W dalszej części wysłuchano sprawozdań. Druhna sekretarz Barbara Kos przedstawiła sprawozdanie z działalności naszego gniazda w roku 2018, a druhna skarbnik Małgorzata Pszczółka przedstawiła sprawozdanie finansowe. Druhna Wioletta Waluś przeczytała protokół Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji nad sprawozdaniami zebrani zapoznali się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu PTG „Sokół” w Gminie Czernichów za rok 2018. W wyniku głosowania Zarząd jednomyślnie uzyskał absolutorium z działalności w roku 2018.

            Ostatnim punktem Zebrania były wolne wnioski. Poruszono w nich sprawy związane z prowadzeniem pola namiotowego oraz z planowanym naborem do sekcji. Prezes poinformował, że w ostatnim czasie dokonano gruntownego remontu zaplecza sanitarnego na polu namiotowym oraz zorganizowano akcje sprzątania. Przygotowanie do nowego sezonu jest już na ukończeniu. Podjęto decyzję o dokończeniu prac porządkowych w najbliższym tygodniu.

                       Zarząd zaplanował ogłoszenie nabór do sekcji Towarzystwa. Prezes przedstawił ideę reaktywacji Sokolej Drużyn Polowej na bazie sekcji militarnej. Będzie to oferta adresowana do dorosłych mieszkańców naszej gminy. Tradycja drużyn polowych sięga 1912 roku, kiedy to Sokoli w zaborze austriackim organizowali szkolenia wojskowe. Uczyli się strzelania, musztry, przygotowywali się do walki o wolną Polskę. Po wybuchu I wojny światowej stali się trzonem II Brygady Legionów Polskich. Komendantem Drużyn Sokolich był późniejszy dowódca II Brygady Józef Haller.

SAVE 20190415 110828 SAVE 20190415 110837
SAVE 20190415 110843 SAVE 20190415 110852