Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W GMINIE CZERNICHÓW


 

I. Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: PolskieTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gminie

Czernichów, w skrócie PTG „Sokół” w Gminie Czernichów i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa, jego gniazdem, jest Międzybrodzie Bialskie.

§ 3

Towarzystwo jest osobą prawną, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 5

Towarzystwo nie może być członkiem innej organizacji.

§ 6

Godłem Towarzystwa jest sokół w locie trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny. Barwy Towarzystwa są białe i karmazynowe. Towarzystwo używa sztandaru według ustanowionego wzoru, tudzież pieczęci z godłem sokoła w locie. Towarzystwo posiada własne odznaczenie organizacyjne, zwane „Znak Sokoła”. Zasady przyznawania oraz jego formę i sposób noszenia określa Regulamin „Znaku Sokoła”, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

II. Cele i środki działania.

§ 7

Towarzystwo jest :

 • inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego.

 • organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym.

 • powołane do pracy nad rozwojem cnót obywatelskich jako podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży przez :

 • pielęgnowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego.

 • uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych

 • organizowanie młodzieży sokolej

 • organizowanie wszelkiego rodzaju imprez sportowych, turystycznych i oświatowych krzewiących idee i cele Towarzystwa

 • organizowanie zespołów, amatorskich kółek teatralnych, recytatorskich i podobnych

 • rozbudzania w swych członkach poczucia narodowej i osobistej godności oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich

Towarzystwo podejmuje wszelkie nie sprzeciwiające się prawu działania i prace, skierowane ku rozpowszechnianiu jego idei i wprowadzaniu w życie jego zadań.

§ 9

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji i wspierania swoich celów statutowych. Towarzystwo zarządza i administruje obiektami i urządzeniami, będącymi jego własnością lub użyczonymi czy przekazanymi przez inne podmioty.

III. Członkowie Towarzystwa.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy Polak lub Polka, który ukończył(a) 16 lat i złożył(a) w tym celu pisemne oświadczenie, zaopatrzone przynajmniej w dwa podpisy polecających go członków Towarzystwa. Członkowie, którzy ukończyli 16 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2.O nowej kandydaturze powinni być zawiadomieni wszyscy członkowie Towarzystwa za pomocą ogłoszenia wywieszonego w lokalu Towarzystwa.

3.Przyjęcie kandydata może nastąpić najwcześniej po upływie dwóch tygodni od daty zgłoszenia kandydatury.

4.Przyjęcie odbywa się przez głosowanie, większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu. Powodów odmowy przyjęcia Zarząd nie jest obowiązany ujawnić. Od uchwały Zarządu nie ma odwołania.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

 • zwyczajnych

 • uczestników

 • honorowych

 • wspierających

§ 12

Członkiem – uczestnikiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 16 lat pod warunkiem, że :

 • złoży pisemne oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów

 • zostanie przyjęta przez Zarząd wg zasad § 10.

§ 13

Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taką w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa przyzna Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek, natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§ 14

Członkami wspierającymi Towarzystwo mogą być osoby fizyczne i prawne, które świadczą pomoc na rzecz Towarzystwa. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia przez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek :

-stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu, do obowiązujących w Towarzystwie regulaminów, do postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia. Powinni dbać o rozwój, godność i powagę Towarzystwa i postępować zawsze z wymaganiami obyczajności, honoru i dobra społeczeństwa. Innych członków traktować po przyjacielsku, z całą życzliwością, jako swych druhów. Spory i nieporozumienia poddawać sądowi polubownemu. Przestrzegać dziesięciu przykazań sokolich.

-regularnie opłacać składki członkowskie i wykonywać deklarowane świadczenia.

§ 16

Członkowie Towarzystwa mają prawo :

 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Prawo to nie służy członkom uczestnikom.

 • korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów.

 • wysuwać wnioski wobec władz, oceniać działalność Towarzystwa.

 • być nagradzani za działalność sportową i społeczną w Towarzystwie lub na jego rzecz zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • nosić odznakę Towarzystwa.

§ 17

Członkostwo ustaje na skutek :

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

 • skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składek i brak aktywności przez 6 miesięcy.

 • wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie za nieprzestrzeganie statutu lub za działalność na szkodę Towarzystwa, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Towarzystwa.

 • utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 18

 1. Za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i przepisów, wykroczenia dyscyplinarne oraz naruszenie etyki sokolej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar :

 • upomnienia

 • nagany

 • zawieszenia

 • wykluczenia

 1. od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

IV. Władze Towarzystwa.

§ 19

 1. Władzami Towarzystwa są Walne Zgromadzenie, Zarząd Towarzystwa oraz Sąd Honorowy.

 2. Organem kontroli Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.

 3. Organami Towarzystwa są :

 • Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego.

 • Kierownictwo działów sportowych.

4. Kadencja władz i organów Towarzystwa trwa trzy lata.

§ 20

Członkowie władz i organów Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.

§ 21

Uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych do głosowania osób. W terminie drugim uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się jako sprawozdawcze co roku, jako sprawozdawczo – wyborcze co trzy lata.

 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają większości 2/3 głosów w przypadku :

 • zmian statutu

 • nadania godności członka honorowego oraz odznaczenia „Znak Sokoła”

 • uchwał o wykluczeniu członka

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

 • z własnej inicjatywy

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej

 • w przypadku ustąpienia ze swych funkcji w czasie kadencji więcej niż trzech członków Zarządu

 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa wniesiony do Zarządu

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 • uchwalenie ogólnego działania Towarzystwa

 • wybór prezesa

 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego

 • ocena sprawozdań z działalności innych władz Towarzystwa oraz udzielenie absolutorium Zarządowi

 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu

 • ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat

 • nadanie godności członka honorowego

 • zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego

 • zatwierdzenie budżetu Towarzystwa

 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa

 • nadania odznaczenia „Znak Sokoła”

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa

§ 25

Zarząd Towarzystwa składa się z 4 – 9 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, naczelnika wyszkolenia sokolego oraz członków w liczbie do 4.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy :

- zwoływanie Walnego Zgromadzenia

 • kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa

 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa

 • przyjmowanie nowych członków Towarzystwa

 • wnioskowanie o wykluczeniu członków Towarzystwa

 • zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa

 • prowadzenie spraw członków nie uczestniczących w działach sportowych

 • powoływanie raz na trzy lata członków Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego

 • koordynowanie prac wszystkich sekcji Towarzystwa

§ 27

Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje jego pracą, przewodniczy również, z mocy swego urzędu, wszelkim komisjom i komitetom, o ile w nich uczestniczy.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak jak jeden raz w miesiącu.

§ 29

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa

 2. występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielenia mu absolutorium.

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działania Towarzystwa.

 2. Żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :

 1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 2. Być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określona w art.. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 30

 1. Sąd Honorowy składa się z czterech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 2. Do właściwości Sądu Honorowego należy :

rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

występowanie na Walnym Zgromadzeniu z opinią w przypadku uchwały o wykluczeniu członka Towarzystwa

rozstrzyganie w sprawach wykroczeń przeciw statutowi

 1. Tryb postępowania przed Sądem Honorowym ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 31

 1. Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego składa się z członków powołanych przez Zarząd co trzy lata, którzy wybierają ze swego grona Naczelnika, zastępcę i sekretarza.

 2. Członkami Naczelnictwa są :

przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Sokoła

kierownicy sekcji sportowych i artystycznych Towarzystwa

 1. Do zadań Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego należy :

programowanie i koordynowanie pracy działów sportowych

umacnianie więzi ideowej i kultywowanie tradycji sokolstwa polskiego

dbanie o poziom fachowy i etyczny kadry instruktorskiej

organizowanie wspólnych zajęć i imprez sportowych Towarzystwa

nadzorowanie pracy sekcji sportowych i kółek artystycznych

 1. Naczelnictwo podlega nadzorowi ze strony Zarządu.

 2. Sekcje działają według własnych regulaminów.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 32

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości, fundusze i fundacje. W stosunku do majątku Towarzystwa zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz osób wymienionych w art. 20 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873) i zwanych dalej osobami bliskimi.

 2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz i organów Towarzystwa, pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskie.

§ 33

Na fundusze Towarzystwa składają się :

wpisowe i składki

dochody z działalności statutowej

dotacje, subwencje, darowizny

dochody z imprez i wyodrębnionej działalności gospodarczej

§ 34

Towarzystwo na podstawie wewnętrznych regulaminów i odrębnych umów zatwierdzonych przez zarząd, ma prawo korzystać z depozytów i fundacji osób prywatnych i prawnych.

§ 35

Wszelkie pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagają dla swej ważności podpisów prezesa lub vice prezesa i skarbnika lub sekretarza.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 37

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów.

W przypadku uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W GMINIE CZERNICHÓW

I. Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: PolskieTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gminie

Czernichów, w skrócie PTG „Sokół” w Gminie Czernichów i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa, jego gniazdem, jest Międzybrodzie Bialskie.

§ 3

Towarzystwo jest osobą prawną, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 5

Towarzystwo nie może być członkiem innej organizacji.

§ 6

Godłem Towarzystwa jest sokół w locie trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny. Barwy Towarzystwa są białe i karmazynowe. Towarzystwo używa sztandaru według ustanowionego wzoru, tudzież pieczęci z godłem sokoła w locie. Towarzystwo posiada własne odznaczenie organizacyjne, zwane „Znak Sokoła”. Zasady przyznawania oraz jego formę i sposób noszenia określa Regulamin „Znaku Sokoła”, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

II. Cele i środki działania.

§ 7

Towarzystwo jest :

 • inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego.

 • organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym.

 • powołane do pracy nad rozwojem cnót obywatelskich jako podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży przez :

 • pielęgnowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego.

 • uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych

 • organizowanie młodzieży sokolej

 • organizowanie wszelkiego rodzaju imprez sportowych, turystycznych i oświatowych krzewiących idee i cele Towarzystwa

 • organizowanie zespołów, amatorskich kółek teatralnych, recytatorskich i podobnych

 • rozbudzania w swych członkach poczucia narodowej i osobistej godności oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich

Towarzystwo podejmuje wszelkie nie sprzeciwiające się prawu działania i prace, skierowane ku rozpowszechnianiu jego idei i wprowadzaniu w życie jego zadań.

§ 9

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji i wspierania swoich celów statutowych. Towarzystwo zarządza i administruje obiektami i urządzeniami, będącymi jego własnością lub użyczonymi czy przekazanymi przez inne podmioty.

III. Członkowie Towarzystwa.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy Polak lub Polka, który ukończył(a) 16 lat i złożył(a) w tym celu pisemne oświadczenie, zaopatrzone przynajmniej w dwa podpisy polecających go członków Towarzystwa. Członkowie, którzy ukończyli 16 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2.O nowej kandydaturze powinni być zawiadomieni wszyscy członkowie Towarzystwa za pomocą ogłoszenia wywieszonego w lokalu Towarzystwa.

3.Przyjęcie kandydata może nastąpić najwcześniej po upływie dwóch tygodni od daty zgłoszenia kandydatury.

4.Przyjęcie odbywa się przez głosowanie, większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu. Powodów odmowy przyjęcia Zarząd nie jest obowiązany ujawnić. Od uchwały Zarządu nie ma odwołania.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

 • zwyczajnych

 • uczestników

 • honorowych

 • wspierających

§ 12

Członkiem – uczestnikiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 16 lat pod warunkiem, że :

 • złoży pisemne oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów

 • zostanie przyjęta przez Zarząd wg zasad § 10.

§ 13

Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taką w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa przyzna Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek, natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§ 14

Członkami wspierającymi Towarzystwo mogą być osoby fizyczne i prawne, które świadczą pomoc na rzecz Towarzystwa. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia przez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek :

-stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu, do obowiązujących w Towarzystwie regulaminów, do postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia. Powinni dbać o rozwój, godność i powagę Towarzystwa i postępować zawsze z wymaganiami obyczajności, honoru i dobra społeczeństwa. Innych członków traktować po przyjacielsku, z całą życzliwością, jako swych druhów. Spory i nieporozumienia poddawać sądowi polubownemu. Przestrzegać dziesięciu przykazań sokolich.

-regularnie opłacać składki członkowskie i wykonywać deklarowane świadczenia.

§ 16

Członkowie Towarzystwa mają prawo :

 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Prawo to nie służy członkom uczestnikom.

 • korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów.

 • wysuwać wnioski wobec władz, oceniać działalność Towarzystwa.

 • być nagradzani za działalność sportową i społeczną w Towarzystwie lub na jego rzecz zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • nosić odznakę Towarzystwa.

§ 17

Członkostwo ustaje na skutek :

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

 • skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składek i brak aktywności przez 6 miesięcy.

 • wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie za nieprzestrzeganie statutu lub za działalność na szkodę Towarzystwa, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Towarzystwa.

 • utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 18

 1. Za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i przepisów, wykroczenia dyscyplinarne oraz naruszenie etyki sokolej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar :

 • upomnienia

 • nagany

 • zawieszenia

 • wykluczenia

 1. od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

IV. Władze Towarzystwa.

§ 19

 1. Władzami Towarzystwa są Walne Zgromadzenie, Zarząd Towarzystwa oraz Sąd Honorowy.

 2. Organem kontroli Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.

 3. Organami Towarzystwa są :

 • Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego.

 • Kierownictwo działów sportowych.

4. Kadencja władz i organów Towarzystwa trwa trzy lata.

§ 20

Członkowie władz i organów Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.

§ 21

Uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych do głosowania osób. W terminie drugim uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się jako sprawozdawcze co roku, jako sprawozdawczo – wyborcze co trzy lata.

 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają większości 2/3 głosów w przypadku :

 • zmian statutu

 • nadania godności członka honorowego oraz odznaczenia „Znak Sokoła”

 • uchwał o wykluczeniu członka

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

 • z własnej inicjatywy

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej

 • w przypadku ustąpienia ze swych funkcji w czasie kadencji więcej niż trzech członków Zarządu

 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa wniesiony do Zarządu

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 • uchwalenie ogólnego działania Towarzystwa

 • wybór prezesa

 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego

 • ocena sprawozdań z działalności innych władz Towarzystwa oraz udzielenie absolutorium Zarządowi

 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu

 • ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat

 • nadanie godności członka honorowego

 • zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego

 • zatwierdzenie budżetu Towarzystwa

 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa

 • nadania odznaczenia „Znak Sokoła”

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa

§ 25

Zarząd Towarzystwa składa się z 4 – 9 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, naczelnika wyszkolenia sokolego oraz członków w liczbie do 4.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy :

- zwoływanie Walnego Zgromadzenia

 • kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa

 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa

 • przyjmowanie nowych członków Towarzystwa

 • wnioskowanie o wykluczeniu członków Towarzystwa

 • zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa

 • prowadzenie spraw członków nie uczestniczących w działach sportowych

 • powoływanie raz na trzy lata członków Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego

 • koordynowanie prac wszystkich sekcji Towarzystwa

§ 27

Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje jego pracą, przewodniczy również, z mocy swego urzędu, wszelkim komisjom i komitetom, o ile w nich uczestniczy.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak jak jeden raz w miesiącu.

§ 29

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa

 2. występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielenia mu absolutorium.

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działania Towarzystwa.

 2. Żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :

 1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 2. Być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określona w art.. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 30

 1. Sąd Honorowy składa się z czterech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 2. Do właściwości Sądu Honorowego należy :

rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

występowanie na Walnym Zgromadzeniu z opinią w przypadku uchwały o wykluczeniu członka Towarzystwa

rozstrzyganie w sprawach wykroczeń przeciw statutowi

 1. Tryb postępowania przed Sądem Honorowym ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 31

 1. Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego składa się z członków powołanych przez Zarząd co trzy lata, którzy wybierają ze swego grona Naczelnika, zastępcę i sekretarza.

 2. Członkami Naczelnictwa są :

przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Sokoła

kierownicy sekcji sportowych i artystycznych Towarzystwa

 1. Do zadań Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego należy :

programowanie i koordynowanie pracy działów sportowych

umacnianie więzi ideowej i kultywowanie tradycji sokolstwa polskiego

dbanie o poziom fachowy i etyczny kadry instruktorskiej

organizowanie wspólnych zajęć i imprez sportowych Towarzystwa

nadzorowanie pracy sekcji sportowych i kółek artystycznych

 1. Naczelnictwo podlega nadzorowi ze strony Zarządu.

 2. Sekcje działają według własnych regulaminów.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 32

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości, fundusze i fundacje. W stosunku do majątku Towarzystwa zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz osób wymienionych w art. 20 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873) i zwanych dalej osobami bliskimi.

 2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz i organów Towarzystwa, pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskie.

§ 33

Na fundusze Towarzystwa składają się :

wpisowe i składki

dochody z działalności statutowej

dotacje, subwencje, darowizny

dochody z imprez i wyodrębnionej działalności gospodarczej

§ 34

Towarzystwo na podstawie wewnętrznych regulaminów i odrębnych umów zatwierdzonych przez zarząd, ma prawo korzystać z depozytów i fundacji osób prywatnych i prawnych.

§ 35

Wszelkie pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagają dla swej ważności podpisów prezesa lub vice prezesa i skarbnika lub sekretarza.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 37

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów.

W przypadku uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W GMINIE CZERNICHÓW

I. Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: PolskieTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gminie

Czernichów, w skrócie PTG „Sokół” w Gminie Czernichów i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa, jego gniazdem, jest Międzybrodzie Bialskie.

§ 3

Towarzystwo jest osobą prawną, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 5

Towarzystwo nie może być członkiem innej organizacji.

§ 6

Godłem Towarzystwa jest sokół w locie trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny. Barwy Towarzystwa są białe i karmazynowe. Towarzystwo używa sztandaru według ustanowionego wzoru, tudzież pieczęci z godłem sokoła w locie. Towarzystwo posiada własne odznaczenie organizacyjne, zwane „Znak Sokoła”. Zasady przyznawania oraz jego formę i sposób noszenia określa Regulamin „Znaku Sokoła”, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

II. Cele i środki działania.

§ 7

Towarzystwo jest :

 • inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego.

 • organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym.

 • powołane do pracy nad rozwojem cnót obywatelskich jako podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży przez :

 • pielęgnowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego.

 • uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych

 • organizowanie młodzieży sokolej

 • organizowanie wszelkiego rodzaju imprez sportowych, turystycznych i oświatowych krzewiących idee i cele Towarzystwa

 • organizowanie zespołów, amatorskich kółek teatralnych, recytatorskich i podobnych

 • rozbudzania w swych członkach poczucia narodowej i osobistej godności oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich

Towarzystwo podejmuje wszelkie nie sprzeciwiające się prawu działania i prace, skierowane ku rozpowszechnianiu jego idei i wprowadzaniu w życie jego zadań.

§ 9

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji i wspierania swoich celów statutowych. Towarzystwo zarządza i administruje obiektami i urządzeniami, będącymi jego własnością lub użyczonymi czy przekazanymi przez inne podmioty.

III. Członkowie Towarzystwa.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy Polak lub Polka, który ukończył(a) 16 lat i złożył(a) w tym celu pisemne oświadczenie, zaopatrzone przynajmniej w dwa podpisy polecających go członków Towarzystwa. Członkowie, którzy ukończyli 16 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2.O nowej kandydaturze powinni być zawiadomieni wszyscy członkowie Towarzystwa za pomocą ogłoszenia wywieszonego w lokalu Towarzystwa.

3.Przyjęcie kandydata może nastąpić najwcześniej po upływie dwóch tygodni od daty zgłoszenia kandydatury.

4.Przyjęcie odbywa się przez głosowanie, większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu. Powodów odmowy przyjęcia Zarząd nie jest obowiązany ujawnić. Od uchwały Zarządu nie ma odwołania.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

 • zwyczajnych

 • uczestników

 • honorowych

 • wspierających

§ 12

Członkiem – uczestnikiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 16 lat pod warunkiem, że :

 • złoży pisemne oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów

 • zostanie przyjęta przez Zarząd wg zasad § 10.

§ 13

Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taką w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa przyzna Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek, natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§ 14

Członkami wspierającymi Towarzystwo mogą być osoby fizyczne i prawne, które świadczą pomoc na rzecz Towarzystwa. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia przez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek :

-stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu, do obowiązujących w Towarzystwie regulaminów, do postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia. Powinni dbać o rozwój, godność i powagę Towarzystwa i postępować zawsze z wymaganiami obyczajności, honoru i dobra społeczeństwa. Innych członków traktować po przyjacielsku, z całą życzliwością, jako swych druhów. Spory i nieporozumienia poddawać sądowi polubownemu. Przestrzegać dziesięciu przykazań sokolich.

-regularnie opłacać składki członkowskie i wykonywać deklarowane świadczenia.

§ 16

Członkowie Towarzystwa mają prawo :

 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Prawo to nie służy członkom uczestnikom.

 • korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów.

 • wysuwać wnioski wobec władz, oceniać działalność Towarzystwa.

 • być nagradzani za działalność sportową i społeczną w Towarzystwie lub na jego rzecz zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • nosić odznakę Towarzystwa.

§ 17

Członkostwo ustaje na skutek :

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

 • skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składek i brak aktywności przez 6 miesięcy.

 • wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie za nieprzestrzeganie statutu lub za działalność na szkodę Towarzystwa, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Towarzystwa.

 • utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 18

 1. Za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i przepisów, wykroczenia dyscyplinarne oraz naruszenie etyki sokolej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar :

 • upomnienia

 • nagany

 • zawieszenia

 • wykluczenia

 1. od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

IV. Władze Towarzystwa.

§ 19

 1. Władzami Towarzystwa są Walne Zgromadzenie, Zarząd Towarzystwa oraz Sąd Honorowy.

 2. Organem kontroli Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.

 3. Organami Towarzystwa są :

 • Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego.

 • Kierownictwo działów sportowych.

4. Kadencja władz i organów Towarzystwa trwa trzy lata.

§ 20

Członkowie władz i organów Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.

§ 21

Uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych do głosowania osób. W terminie drugim uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się jako sprawozdawcze co roku, jako sprawozdawczo – wyborcze co trzy lata.

 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają większości 2/3 głosów w przypadku :

 • zmian statutu

 • nadania godności członka honorowego oraz odznaczenia „Znak Sokoła”

 • uchwał o wykluczeniu członka

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

 • z własnej inicjatywy

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej

 • w przypadku ustąpienia ze swych funkcji w czasie kadencji więcej niż trzech członków Zarządu

 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa wniesiony do Zarządu

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 • uchwalenie ogólnego działania Towarzystwa

 • wybór prezesa

 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego

 • ocena sprawozdań z działalności innych władz Towarzystwa oraz udzielenie absolutorium Zarządowi

 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu

 • ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat

 • nadanie godności członka honorowego

 • zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego

 • zatwierdzenie budżetu Towarzystwa

 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa

 • nadania odznaczenia „Znak Sokoła”

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa

§ 25

Zarząd Towarzystwa składa się z 4 – 9 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, naczelnika wyszkolenia sokolego oraz członków w liczbie do 4.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy :

- zwoływanie Walnego Zgromadzenia

 • kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa

 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa

 • przyjmowanie nowych członków Towarzystwa

 • wnioskowanie o wykluczeniu członków Towarzystwa

 • zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa

 • prowadzenie spraw członków nie uczestniczących w działach sportowych

 • powoływanie raz na trzy lata członków Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego

 • koordynowanie prac wszystkich sekcji Towarzystwa

§ 27

Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje jego pracą, przewodniczy również, z mocy swego urzędu, wszelkim komisjom i komitetom, o ile w nich uczestniczy.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak jak jeden raz w miesiącu.

§ 29

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa

 2. występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielenia mu absolutorium.

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działania Towarzystwa.

 2. Żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :

 1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 2. Być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określona w art.. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 30

 1. Sąd Honorowy składa się z czterech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 2. Do właściwości Sądu Honorowego należy :

rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

występowanie na Walnym Zgromadzeniu z opinią w przypadku uchwały o wykluczeniu członka Towarzystwa

rozstrzyganie w sprawach wykroczeń przeciw statutowi

 1. Tryb postępowania przed Sądem Honorowym ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 31

 1. Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego składa się z członków powołanych przez Zarząd co trzy lata, którzy wybierają ze swego grona Naczelnika, zastępcę i sekretarza.

 2. Członkami Naczelnictwa są :

przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Sokoła

kierownicy sekcji sportowych i artystycznych Towarzystwa

 1. Do zadań Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego należy :

programowanie i koordynowanie pracy działów sportowych

umacnianie więzi ideowej i kultywowanie tradycji sokolstwa polskiego

dbanie o poziom fachowy i etyczny kadry instruktorskiej

organizowanie wspólnych zajęć i imprez sportowych Towarzystwa

nadzorowanie pracy sekcji sportowych i kółek artystycznych

 1. Naczelnictwo podlega nadzorowi ze strony Zarządu.

 2. Sekcje działają według własnych regulaminów.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 32

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości, fundusze i fundacje. W stosunku do majątku Towarzystwa zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz osób wymienionych w art. 20 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873) i zwanych dalej osobami bliskimi.

 2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz i organów Towarzystwa, pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskie.

§ 33

Na fundusze Towarzystwa składają się :

wpisowe i składki

dochody z działalności statutowej

dotacje, subwencje, darowizny

dochody z imprez i wyodrębnionej działalności gospodarczej

§ 34

Towarzystwo na podstawie wewnętrznych regulaminów i odrębnych umów zatwierdzonych przez zarząd, ma prawo korzystać z depozytów i fundacji osób prywatnych i prawnych.

§ 35

Wszelkie pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagają dla swej ważności podpisów prezesa lub vice prezesa i skarbnika lub sekretarza.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 37

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów.

W przypadku uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ” W GMINIE CZERNICHÓW

I. Nazwa, siedziba, charakter prawny, teren działania.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: PolskieTowarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Gminie

Czernichów, w skrócie PTG „Sokół” w Gminie Czernichów i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.

§ 2

Siedzibą Towarzystwa, jego gniazdem, jest Międzybrodzie Bialskie.

§ 3

Towarzystwo jest osobą prawną, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 5

Towarzystwo nie może być członkiem innej organizacji.

§ 6

Godłem Towarzystwa jest sokół w locie trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny. Barwy Towarzystwa są białe i karmazynowe. Towarzystwo używa sztandaru według ustanowionego wzoru, tudzież pieczęci z godłem sokoła w locie. Towarzystwo posiada własne odznaczenie organizacyjne, zwane „Znak Sokoła”. Zasady przyznawania oraz jego formę i sposób noszenia określa Regulamin „Znaku Sokoła”, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

II. Cele i środki działania.

§ 7

Towarzystwo jest :

 • inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi i innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego.

 • organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym.

 • powołane do pracy nad rozwojem cnót obywatelskich jako podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży przez :

 • pielęgnowanie wszechstronnego rozwoju fizycznego.

 • uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych

 • organizowanie młodzieży sokolej

 • organizowanie wszelkiego rodzaju imprez sportowych, turystycznych i oświatowych krzewiących idee i cele Towarzystwa

 • organizowanie zespołów, amatorskich kółek teatralnych, recytatorskich i podobnych

 • rozbudzania w swych członkach poczucia narodowej i osobistej godności oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich

Towarzystwo podejmuje wszelkie nie sprzeciwiające się prawu działania i prace, skierowane ku rozpowszechnianiu jego idei i wprowadzaniu w życie jego zadań.

§ 9

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie dla realizacji i wspierania swoich celów statutowych. Towarzystwo zarządza i administruje obiektami i urządzeniami, będącymi jego własnością lub użyczonymi czy przekazanymi przez inne podmioty.

III. Członkowie Towarzystwa.

§ 10

1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy Polak lub Polka, który ukończył(a) 16 lat i złożył(a) w tym celu pisemne oświadczenie, zaopatrzone przynajmniej w dwa podpisy polecających go członków Towarzystwa. Członkowie, którzy ukończyli 16 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2.O nowej kandydaturze powinni być zawiadomieni wszyscy członkowie Towarzystwa za pomocą ogłoszenia wywieszonego w lokalu Towarzystwa.

3.Przyjęcie kandydata może nastąpić najwcześniej po upływie dwóch tygodni od daty zgłoszenia kandydatury.

4.Przyjęcie odbywa się przez głosowanie, większością 2/3 głosów obecnych członków Zarządu. Powodów odmowy przyjęcia Zarząd nie jest obowiązany ujawnić. Od uchwały Zarządu nie ma odwołania.

§ 11

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

 • zwyczajnych

 • uczestników

 • honorowych

 • wspierających

§ 12

Członkiem – uczestnikiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 16 lat pod warunkiem, że :

 • złoży pisemne oświadczenie podpisane przez rodziców lub opiekunów

 • zostanie przyjęta przez Zarząd wg zasad § 10.

§ 13

Członkiem honorowym zostaje osoba, której godność taką w uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa przyzna Walne Zgromadzenie na wniosek zarządu. Członek honorowy jest zwolniony od płacenia składek, natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka zwyczajnego.

§ 14

Członkami wspierającymi Towarzystwo mogą być osoby fizyczne i prawne, które świadczą pomoc na rzecz Towarzystwa. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia przez swoich przedstawicieli w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek :

-stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu, do obowiązujących w Towarzystwie regulaminów, do postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia. Powinni dbać o rozwój, godność i powagę Towarzystwa i postępować zawsze z wymaganiami obyczajności, honoru i dobra społeczeństwa. Innych członków traktować po przyjacielsku, z całą życzliwością, jako swych druhów. Spory i nieporozumienia poddawać sądowi polubownemu. Przestrzegać dziesięciu przykazań sokolich.

-regularnie opłacać składki członkowskie i wykonywać deklarowane świadczenia.

§ 16

Członkowie Towarzystwa mają prawo :

 • uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym. Prawo to nie służy członkom uczestnikom.

 • korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów.

 • wysuwać wnioski wobec władz, oceniać działalność Towarzystwa.

 • być nagradzani za działalność sportową i społeczną w Towarzystwie lub na jego rzecz zgodnie z odrębnymi przepisami.

 • nosić odznakę Towarzystwa.

§ 17

Członkostwo ustaje na skutek :

 • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

 • skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składek i brak aktywności przez 6 miesięcy.

 • wykluczenia z Towarzystwa przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie za nieprzestrzeganie statutu lub za działalność na szkodę Towarzystwa, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Towarzystwa.

 • utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 18

 1. Za niestosowanie się do postanowień statutu, regulaminów i przepisów, wykroczenia dyscyplinarne oraz naruszenie etyki sokolej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar :

 • upomnienia

 • nagany

 • zawieszenia

 • wykluczenia

 1. od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

IV. Władze Towarzystwa.

§ 19

 1. Władzami Towarzystwa są Walne Zgromadzenie, Zarząd Towarzystwa oraz Sąd Honorowy.

 2. Organem kontroli Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.

 3. Organami Towarzystwa są :

 • Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego.

 • Kierownictwo działów sportowych.

4. Kadencja władz i organów Towarzystwa trwa trzy lata.

§ 20

Członkowie władz i organów Towarzystwa pełnią swe funkcje honorowo.

§ 21

Uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych do głosowania osób. W terminie drugim uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych osób. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się jako sprawozdawcze co roku, jako sprawozdawczo – wyborcze co trzy lata.

 2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają większości 2/3 głosów w przypadku :

 • zmian statutu

 • nadania godności członka honorowego oraz odznaczenia „Znak Sokoła”

 • uchwał o wykluczeniu członka

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd :

 • z własnej inicjatywy

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej

 • w przypadku ustąpienia ze swych funkcji w czasie kadencji więcej niż trzech członków Zarządu

 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa wniesiony do Zarządu

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :

 • uchwalenie ogólnego działania Towarzystwa

 • wybór prezesa

 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego

 • ocena sprawozdań z działalności innych władz Towarzystwa oraz udzielenie absolutorium Zarządowi

 • rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu

 • ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat

 • nadanie godności członka honorowego

 • zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego

 • zatwierdzenie budżetu Towarzystwa

 • podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa

 • nadania odznaczenia „Znak Sokoła”

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa

§ 25

Zarząd Towarzystwa składa się z 4 – 9 osób w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, naczelnika wyszkolenia sokolego oraz członków w liczbie do 4.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy :

- zwoływanie Walnego Zgromadzenia

 • kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa

 • reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz

 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

 • zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa

 • przyjmowanie nowych członków Towarzystwa

 • wnioskowanie o wykluczeniu członków Towarzystwa

 • zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa

 • prowadzenie spraw członków nie uczestniczących w działach sportowych

 • powoływanie raz na trzy lata członków Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego

 • koordynowanie prac wszystkich sekcji Towarzystwa

§ 27

Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, kieruje jego pracą, przewodniczy również, z mocy swego urzędu, wszelkim komisjom i komitetom, o ile w nich uczestniczy.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak jak jeden raz w miesiącu.

§ 29

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

 1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa

 2. występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem w przedmiocie oceny działalności Zarządu i udzielenia mu absolutorium.

uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

 1. Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do :

 1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działania Towarzystwa.

 2. Żądania od członków Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą :

 1. Pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.

 2. Być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

 3. Otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów w wysokości wyższej niż określona w art.. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 30

 1. Sąd Honorowy składa się z czterech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

 2. Do właściwości Sądu Honorowego należy :

rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

występowanie na Walnym Zgromadzeniu z opinią w przypadku uchwały o wykluczeniu członka Towarzystwa

rozstrzyganie w sprawach wykroczeń przeciw statutowi

 1. Tryb postępowania przed Sądem Honorowym ustala regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 31

 1. Naczelnictwo Wyszkolenia Sokolego składa się z członków powołanych przez Zarząd co trzy lata, którzy wybierają ze swego grona Naczelnika, zastępcę i sekretarza.

 2. Członkami Naczelnictwa są :

przewodniczący Komisji Historii i Tradycji Sokoła

kierownicy sekcji sportowych i artystycznych Towarzystwa

 1. Do zadań Naczelnictwa Wyszkolenia Sokolego należy :

programowanie i koordynowanie pracy działów sportowych

umacnianie więzi ideowej i kultywowanie tradycji sokolstwa polskiego

dbanie o poziom fachowy i etyczny kadry instruktorskiej

organizowanie wspólnych zajęć i imprez sportowych Towarzystwa

nadzorowanie pracy sekcji sportowych i kółek artystycznych

 1. Naczelnictwo podlega nadzorowi ze strony Zarządu.

 2. Sekcje działają według własnych regulaminów.

V. Majątek i fundusze Towarzystwa.

§ 32

Na majątek Towarzystwa składają się ruchomości, nieruchomości, fundusze i fundacje. W stosunku do majątku Towarzystwa zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz osób wymienionych w art. 20 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr. 96, poz. 873) i zwanych dalej osobami bliskimi.

 2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz i organów Towarzystwa lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz i organów Towarzystwa, pracownicy Towarzystwa oraz ich osoby bliskie.

§ 33

Na fundusze Towarzystwa składają się :

wpisowe i składki

dochody z działalności statutowej

dotacje, subwencje, darowizny

dochody z imprez i wyodrębnionej działalności gospodarczej

§ 34

Towarzystwo na podstawie wewnętrznych regulaminów i odrębnych umów zatwierdzonych przez zarząd, ma prawo korzystać z depozytów i fundacji osób prywatnych i prawnych.

§ 35

Wszelkie pisma dotyczące praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagają dla swej ważności podpisów prezesa lub vice prezesa i skarbnika lub sekretarza.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

§ 36

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 37

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie, większością 2/3 głosów.

W przypadku uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.