Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

PTG „SOKÓŁ”

W MIĘDZYBRODZIU BIALSKIM

ul. Energetyków 5

Zarząd Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Gminie Czernichów wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych gości.

 

§ 1

 1. Pobyt na polu namiotowym może nastąpić wyłącznie po zameldowaniu i uiszczeniu opłaty za pobyt (wg obowiązującego  cennika), której dokonuje się w recepcji przed wjazdem na teren pola namiotowego.
 2. Miejsce ustawienia przyczepy lub rozbicia namiotu wyznacza obsługa pola namiotowego. Do dyspozycji gości pozostaje 1 metr powierzchni wokół przyczepy lub namiotu.
 3. Doba na polu namiotowym rozpoczyna się dla każdego klienta w godzinie zameldowania i trwa do 18-tej następnego dnia.
 4. Cisza nocna obowiązuje od 23ºº do godz. 6ºº.

 

§ 2

 1. Obsługa pola namiotowego może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu pola lub wyrządził szkodę na osobie innego gościa, pracownika lub innych osób przebywających na polu namiotowym, nie uiścił opłaty za pobyt albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości  lub funkcjonowanie obiektu.  
 2. Obsługa pola namiotowego może usunąć bez zwrotu opłaty gościa, który podczas pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu pola lub innych gości, wyrządził szkodę na osobie innego gościa, pracownika lub innych osób przebywających na polu namiotowym, nie uiścił opłaty za pobyt lub w inny sposób zakłócił wypoczynek gości lub funkcjonowanie obiektu.

 

§ 3

 1. Pole namiotowe gwarantuje gościom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z kategorią obiektu. W przypadku wystąpienia awarii udostępnionego wyposażenia, gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie tego faktu w recepcji,   co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
 2. Gość pola namiotowego ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia  elementów wyposażenia i urządzeń technicznych  pola namiotowego, powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go  osób. Gość ma obowiązek zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obsługa pola namiotowego nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodach, przyczepach campingowych i namiotach.

 

§ 4

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest rozpalanie ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi oraz bez zgody obsługi.

 

§ 5

 1. Na polu namiotowym mogą przebywać zwierzęta domowe posiadające aktualne świadectwo szczepień ochronnych. W przypadku psów wymagana jest smycz. Dla dużych psów wskazany kaganiec.
 2. Właściciel psa zobowiązany jest do sprzątania nieczystości po swoim pupilu. Stwierdzenie naruszenia tego punktu skutkować będzie karą w wysokości 200 zł. Woreczki na odchody są dostępne u obsługi pola.

 

§ 6

 1. Na terenie pola namiotowego obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 10 km/h .
 2. Poruszanie się samochodami i motocyklami po terenie pola namiotowego od godz. 23ºº do godz. 6ºº wyłącznie za zgoda obsługi pola.

§ 7

 1. Z kąpieli w jeziorze goście pola namiotowego korzystają na własną  odpowiedzialność.
 2. PTG „Sokół” nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne  zdarzenia losowe, do których może dojść podczas korzystania z zejść umieszczonych na nabrzeżu jeziora.  

 

§ 8 

    Na terenie obiektu pobierana jest opłata miejscowa (klimatyczna).

 

§ 9

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Karnego i Kodeksu.

 

§ 10

    Goście , którzy stacjonują na polu namiotowym cały sezon regulują OPŁATĘ ZA POBYT I PRĄD najpóźniej do 10-go dnia          bieżącego miesiąca.