Polskie Towarzystwo Gimnastyczne
"Sokół" w Gminie Czernichów

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO

PTG " SOKÓŁ "

W MIĘDZYBRODZIU BIALSKIM ul. ENERGETYKÓW

Zarząd Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Gminie Czernichów wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, któty służyć ma zapewnieniu spokoju i bepiecznego pobytu naszych gości.

§ 1

1) Pobyt na polu namiotowym wyłącznie na po zameldowaniu i uiszczeniu opłaty za pobyt (wg obowiązującego cennika), której dokonuje się w recepcji przed wjazdem na teren pola namiotowego .

2) Miejsce ustawienia przyczepy lub rozbicia namiotu wyznacza obsługa pola namiotowego . Do dyspozycji gości pozostaje 1 metr powierzchni wokół przyczepy lub namiot.

3) Doba na polu namiotowym rozpoczyna się dla każdego klienta w godzinie zameldowania i trwa 24 godziny.

4) Cisza nocna obowiązuje od godz. 22°° do godz. 6°°

5) Osoby nie zameldowane na polu namiotowym mogą przebywać na jego terenie od godz. 8°° do godz. 22 °° po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w recepcji oraz uiszczeniu opłaty za pobyt.

§ 2

1)   Obsługa pola namiotowego może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu pola lub innego gościa lub szkodę na osobie gościa, pracownika lub innych osób przebywających na polu namiotowym, nie uiścił opłaty za pobyt albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

2) Obsługa pola namiotowego może usunąć gościa bez zwrotu opłaty, który podczas pobytu;

  rażąco naruszył regulamin,

  wyrządził szkodę w mieniu pola lub innych gości,

  wyrządził szkodę na osobie gościa, pracownika lub jeszcze innych osób przebywających na polu namiotowym,

  nie uiścił opłaty za pobyt,

  w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

§ 3

1)  Pole namiotowe gwarantuje gościom korzystanie z urządzeń o standardzie zgodnym z kategorią obiektu. W przypadku awarii udostępnionego wyposażenia gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.

2) Gość pola namiotowego ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pola namiotowego powstała z jego winy lub z winy odwiedzajacych Go osób. Gość ma obowiązek zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3) Pole namiotowe nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodach, przyczepach campingowych i namiotach.

§ 4

1) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest rozpalanie ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi oraz bez zgody obsługi.  

§ 5

1)   Na polu namiotowym mogą przebywać zwierzęta domowe, przy czym opiekun powinien posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych a w przypadku psów - kaganiec i smycz.

§ 6

1) Na terenie pola namiotowego obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 10 km/h.

2) Na terenie pola namiotowego obowiązuje zakaz poruszania się samochodami, motocyklami od godz. 22°° do godz. 6°°

§ 7

1) Kąpiel w jeziorze tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność (kąpielisko niestrzeżone)

§ 8

1)  Osobą które zwlekają z uiszczeniem opłaty naliczana będzie zwyżka w wysokości 10% należnej opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 9

1)   W sprawach nie uregulowanych regulaminemm mają zastosowanie postanowienia kodeksu karnego i cywilnego.